Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/2018 για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας», προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.500.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24% (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ #2.822.580,64€#, Φ.Π.Α.: εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά του ευρώ #677.419,36€#).
Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και περιλαμβάνεται στην πράξη  «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 66673)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-11-2018 και ώρα 09:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-12-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374210 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL