Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προμήθεια και Αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής»

1. α) Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, οι τεχνικές προδιαγραφές/όροι διακήρυξης για την “Προμήθεια και Αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής” και συγκεκριμένα για τα κάτωθι είδη: (ΟΜΑΔΑ 1)
I. Προσομοιωτής ECDIS - RADAR / ARPA (Προϋπολογισμού 290.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
II. Εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων (Προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
III. Εργαστήριο τεχνουργεία – μηχανουργείο (Προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.).
IV. Εργαστήριο τεχνουργεία – ηλεκτροσυγκολλητήριο (Προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
V. Εργαστήριο τεχνουργεία – CAD-CAM (CNC) (Προϋπολογισμού 130.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
VI. Προσομοιωτής γέφυρας (full mission bridge) (Προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
VII. Εργαστήριο ναυτικής ηλεκτροτεχνίας & ηλεκτρονικών – ηλεκ. Ισχύος (Προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
VIII. Εργαστήριο αυτόματου ελέγχου (Προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.).
IX. Σύστημα εκκένωσης τύπου MES (Προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.).
X. Μηχανοκίνητη σωστική λέμβος (βαρύτητας) με σύστημα καθαίρεσης (Προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
XI. Μηχανοκίνητη ταχύπλοη λέμβος διάσωσης με επωτίδα (Προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
XII. Σκάφος επιβίωσης – κωπήλατη δεκαεξάκωπη λέμβος (Προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.).
XIII. Προσομοιωτής μηχανοστασίου (Προϋπολογισμού 520.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.).

 

β) Επιπλέον τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, οι όροι διακήρυξης για την “Προμήθεια και Αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής” και συγκεκριμένα για τα κάτωθι είδη: (ΟΜΑΔΑ 2)
Α. Προσομοιωτής Γέφυρας (Προϋπολογισμού 450.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Β. Προσομοιωτής GMDSS (Προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
Γ. Προσομοιωτής Χειρισμού Υγρού Φορτίου (Προϋπολογισμού 220.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
Δ. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών (Προϋπολογισμού 158.974,37€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
Ε. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων – PLC (Προϋπολογισμού 63.589,74€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
ΣΤ. Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου ΣΑΕ (Προϋπολογισμού 201.367,52€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
Ζ. Εργαστήριο Καυσίμων-Λιπαντικών (Προϋπολογισμού 169.572,65€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
Η. Εργαστήριο Ψύξης – Κλιματισμού (Προϋπολογισμού 156.495.72€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
Θ. Προσομοιωτής Χειρισμού Υγρού Φορτίου (για το ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) (Προϋπολ. 180.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
Ι. Προσομοιωτής GMDSS (για το ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) (Προϋπολ. 360.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.)
IA. Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο (Προϋπολ. 100.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.)

 

2. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ομοίως, στα επισυναπτόμενα αρχεία Γενικοί Όροι Διακήρυξης (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 2), τίθενται απαιτήσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής της επικείμενης Διακήρυξης και το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών εκ μέρους των οικονομικών φορέων. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

 

3. Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας, δύναται να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις - παρουσιάσεις των οικονομικών φορέων σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στοdiavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά το πέρας της συνάντησης - παρουσίασης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και YNANΠ (www.yen.gr) την ημέρα κατά την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε. 

 

4. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και YNANΠ (www.yen.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, υπό την επιφύλαξη χαρακτηρισμού πληροφοριών από τους οικονομικούς φορείς ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να δηλώνουν ρητά τις πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές, προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων στο ΕΣΗΔΗΣ και να αποστέλλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις επί της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας. 

 

6. Η παρούσα ανακοίνωση, το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και οι Γενικοί όροι Διακήρυξης, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων. Tο επισυναπτόμενο Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων.

 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL