Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για την “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου”, που ανακοινώθηκε με την από 23-11-2018 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και την από 26-11-2018 Ανακοίνωση στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ »
  • « ATESE S.A.»
  • « DatCon d.o.o »
  • « MILTECH HELLAS SA »  
  • « ONEX S.A. »
  • « Armagon Consulting Ltd.»
  • «TRADETECH»
  • «ALTUS»
  • «ADΑPTIT»
  • «OTE A.E.»

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι κάτωθι προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:


4.4.5. Πυροπροστασία Για λόγους ασφάλειας του προσωπικού, στους χώρους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η προδιαγραφή για πυρόσβεση με CO2 προτείνεται να αλλάξει σε πυρόσβεση Fire-Pro και στον χώρο των γραφείων να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες χειρός ξηράς κόνεως.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2:


1) Στις παραγράφους 3.1.1.16 αναφέρεται «Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): ≥ 35 dBi» και στις 3.2.1.16 και 3.3.1.16 αναφέρεται «Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): ≥ 36 dBi»

Προτείνεται να διαφοροποιηθούν οι τιμές του Κέρδους Κεραίας σε ≥34 dBi, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κεραίες χαμηλότερου κόστους, (οι οποίες όμως δεν υστερούν όσον αφορά την ποιότητα και τις προδιαγραφές), με το σκεπτικό ότι η τοποθέτηση/εγκατάσταση του σταθμού Ραντάρ (και συνεπώς και των κεραιών) σε τέτοιου είδους συστήματα (coastal), γίνεται κυρίως σε χαμηλό εδαφικό επίπεδο (όχι αποκλειστικά σε κορυφές) και η επιθυμητή κάλυψη μπορεί να επιτευχθεί και με χαμηλότερης ισχύος κεραία, χωρίς να αλλαχθούν τα μήκη των κεραιών (18’ και 21’ αντίστοιχα).

2) Στις παραγράφους 3.1.1.17. αναφέρεται «Τύπος λοβού: Fan Beam ενώ στις παραγράφους 3.2.1.17 και 3.3.1.17 αναφέρεται «Τύπος λοβού: Fan Beam ή inverse cosecant squared ή quasi inverse cosecant squared.

Προτείνεται η τροποποίηση των 3.2.1.17 και 3.3.1.17 σε απαίτηση απλού Fan Beam (οριζόντιας πολικότητας), σε όλες τις (3) τοποθεσίες όπως απαιτείται και στην 3.1.1.17, με το σκεπτικό ότι όλα τα νεότερου τύπου (σύγχρονα solid state) ραντάρ δεν χρειάζονται switchable polarization, διότι αυτά μπορούν να «δουν» πλέον πολύ καλύτερα σε συνθήκες έντονης βροχής, αλλά και να παρέχουν τεράστια οφέλη, όπως καλύτερος διαχωρισμός στόχων και πιο καθαρές εικόνες, σε σχέση με τα παλαιού τύπου (magnetron type). Η προαναφερθείσα τροποποίηση θα μειώσει περεταίρω το κόστος των Ραντάρ.

3) Στις παραγράφους 3.1.1.10. , 3.2.1.11. , 3.3.1.10. , μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Υψηλή διαθεσιμότητα ραντάρ μέσω της εγκατάστασης δύο πομποδεκτών (transceivers), ένας εκ των οποίων θα είναι σε θέση άμεσης διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση βλάβης το διττό σύστημα (redundancy system), θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής στον εφεδρικό πομποδέκτη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Με το σκεπτικό ότι τα νέα προσφερόμενα συστήματα Ραντάρ έχουν πολύ μεγαλύτερο MTBF, σε σχέση με τα παλαιότερου τύπου ραντάρ, προτείνεται το διττό σύστημα να εφαρμοστεί μόνο στον σταθμό της νήσου Σαμοθράκης, ενώ για τους σταθμούς της Αλεξανδρούπολης και της Μαρώνειας, προτείνεται να υπάρχει ένας (1) πομποδέκτης σε πλήρη λειτουργία και ένας (1) πομποδέκτης (εφεδρικός) να διατηρείται αποθηκευμένος σε χώρο που θα καθοριστεί και θα συμφωνηθεί. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού πομποδέκτη και αντικατάστασής του από τον εφεδρικό, για οποιαδήποτε θέση, ο εφεδρικός πομποδέκτης θα αντικαθίσταται άμεσα (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος).

4) Όσον αφορά τις παραγράφους 3.1.2 και 3.3.2. «Σύστημα οπτικής και θερμικής απεικόνισης (ηλεκτροοπτικό)» και ειδικότερα στις παραγράφους 3.1.2.3. έως 3.1.2.6. και 3.3.2.3. έως 3.3.2.6.

Δεδομένης της κρισιμότητας των συστημάτων, προτείνεται να μετατραπεί η απαίτηση για όλα τα ηλεκτροπτικά συστήματα, αντί «ΝΑΙ» σε «ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ», έτσι ώστε να αξιολογηθεί θετικά (τουλάχιστον 10%) ο ανώτερος ποιοτικά προσφερόμενος εξοπλισμός (π.χ. Full HD cameras etc.)

 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3:


3.1.1.15. Τύπος κεραίας: Προτείνουμε εκτός από τη ζήτηση Σχισμοκεραίας, και την επιλογή προσφοράς για parabolic reflector antennas, καθώς οι κεραίες αυτές έχουν πολλά θετικά χαρακτηριστκά, ιδίως για την τοπολογία του εν λόγω έργου.

3.1.1.16. Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): ≥ 40 dBi

3.2.1.15. Τύπος κεραίας: Προτείνουμε εκτός από τη ζήτηση Σχισμοκεραίας, και την επιλογή προσφοράς για parabolic reflector antennas, καθώς οι κεραίες αυτές έχουν πολλά θετικά χαρακτηριστκά, ιδίως για την τοπολογία του εν λόγω έργου.

3.2.1.16. Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): ≥ 40 dBi

3.3.1.15. Τύπος κεραίας: Προτείνουμε εκτός από τη ζήτηση Σχισμοκεραίας, και την επιλογή προσφοράς για parabolic reflector antennas, καθώς οι κεραίες αυτές έχουν πολλά θετικά χαρακτηριστκά, ιδίως για την τοπολογία του εν λόγω έργου.

3.3.1.16. Κέρδος Κεραίας (Antenna Gain): ≥ 40 dBi


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4:


1. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος, η απαίτηση των ραντάρ πρέπει να καθορίζει ακριβώς το επίπεδο απόδοσης όπως ορίζονται από τον IALA και οι υποψήφιοι θα προτείνουν λύσεις (με υπολογισμούς CARPET) που να συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις, ανεξάρτητα από την τεχνολογία (στερεά κατάσταση, μάγνητρο κτλ.) τύπος κεραίας κτλ.

2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών θα πρέπει να διατεθεί στους διαγωνιζόμενους ένα χρονικό περιθώριο για επιτόπιες έρευνες (site survey) των τοποθεσιών προκειμένου να αποκτήσουν μια σαφέστερη κατανόηση της θέσης, της πρόσβασης, του


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5:


Σύμφωνα με το 3.1.2.5. άρθρο,  το εστιακό μήκος των φακών ζητείται να είναι τουλάχιστον 700mm χωρίς την προσθήκη length extender. Αυτό είναι αποδεκτό για την περίπτωση της κάμερας ημέρας όπου η προσθήκη length extender συνηθίζεται εξωτερικά προκειμένου να αυξηθεί το εστιακό μήκος του φακού. Ωστόσο για την περίπτωση των θερμικών καμερών οι φακοί αυτών των μεγεθών κατασκευάζονται από τους κατασκευαστές με χρήση length extender τα οποία σε αντίθεση με τα extender καμερών ημέρας δεν τοποθετούνται εξωτερικά από τον χρήστη και δεν είναι αποσπώμενα. Η κατασκευή θερμικού φακού τουλάχιστον 700mm χωρίς length extender θα έχει 5πλάσιο κόστος (απαγορευτικό σε σχέση με τον προϋπολογισμό) και ισάξιες επιδόσεις.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6:


EΡΩΤΗΜΑ #1

3.5.9. Δικτυακός Εξοπλισμός Θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος δικτυακός εξοπλισμός (Switch, Modem/Router) για τη διασύνδεση των συστημάτων του κέντρου ελέγχου σε ένα τοπικό δίκτυο LAN. Επιπλέον μέσω του εξοπλισμού θα δύναται η σύνδεση μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των απομακρυσμένων σταθμών επιτήρησης όπως και με άλλα κέντρα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ο εξοπλισμός θα φέρει τουλάχιστον 24 θύρες σύνδεσης 10/100/1000 Mbps τύπου RJ45.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσατε πόσες από τις παραπάνω θύρες εκτιμάται ότι θα αφορούν σε συνδέσεις ‘WAN’ (Wide Area Network) για διασύνδεση με άλλα κέντρα πληροφοριών, επιπλέον των απαιτούμενων για τη σύνδεση μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των απομακρυσμένων σταθμών επιτήρησης

ΕΡΩΤΗΜΑ #2

3.5.10.Τηλεφωνικό κέντρο

Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι ψηφιακού τύπου (δύναται να είναι τεχνολογίας IP) και θα επιτρέπει την τηλεφωνική διασύνδεση του κέντρου Αλεξανδρούπολης με τους σταθμούς επιτήρησης και μεταξύ αυτών.

….

Επίσης το περιγραφόμενο τηλεφωνικό κέντρο θα παρέχει FXO διασύνδεση και με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο δια μέσω μιας γραμμής ISDN-PRI χωρητικότητας μέχρι οκτώ (08) συνδρομητικών τηλεφωνικών γραμμών ΟΤΕ ή ισοδύναμη λύση που χρησιμοποιεί τεχνολογία IP. Η χωρητικότητα του ανωτέρω κέντρου θα είναι δυνατό να επεκταθεί.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσατε:

• ποιο είναι το εκτιμώμενο όριο επέκτασης (λ.χ είναι αποδεκτό 20%)

• αν είναι αποδεκτή η διασύνδεση με το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο VoIP/ IMS μέσω τεχνολογίας Ethernet/SIP αντί του προδιαγραφόμενου FXO/TDM τρόπου διασύνδεσης.

• Αν η εγκατάσταση του προτεινόμενου PBX όπως και των προσφερόμενων συσκευών IP τηλεφωνίας θα γίνει σε έτοιμο εσωτερικό δίκτυο με υφιστάμενες καλωδιώσεις/ απολήξεις θέσεων εργασίας και σε υπάρχουσα εισαγωγή κτηρίου για σύνδεση με το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο.

ΕΡΩΤΗΜΑ #3

3.4.4. Οι ραδιοζεύξεις θα λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων των 5 - 7GHz (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Upper 7GHz). Να αναφερθούν το εύρος και η χωρητικότητα των διαύλων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των σταθμών αισθητήρων, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Οι απαιτούμενες ενέργειες προς την ΕΕΤΤ ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων συχνοτήτων θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα του Αναδόχου, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή (όπου απαιτείται).

Και

4.5.1. Οι κεραίες και ο λοιπός απαιτούμενος εξοπλισμός (πχ. κάμερες) θα εγκατασταθούν σε ειδικούς πυλώνες, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εγκατάστασης. Ειδικότερα, στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης θα εγκατασταθεί πυλώνας που θα έχει ύψος 30 μέτρα τουλάχιστον, ενώ το ελάχιστο ύψος πυλώνα για τη νήσο Σαμοθράκη είναι 10 μέτρα. Οι πυλώνες θα χρησιμοποιηθούν για τους αναμεταδοτικούς σταθμούς μικρο-κυματικών ζεύξεων.

Επισημαίνουμε ότι η επιλογή της συχνότητας λειτουργίας των ζεύξεων είναι συνάρτηση της μελέτης της ζεύξης (link budget) που είναι αρμοδιότητα του υποψήφιου Αναδόχου.

Επίσης ότι για τον ακριβή και ορθό καθορισμό του ύψους των υποδομών εγκατάστασης του Τηλεπ. Εξοπλισμού (>=Χ) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η απαίτηση καθαρότητας οπτικής επαφής (Line of Sight).

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί / επιβεβαιωθεί αν οι προτεινόμενες ως άνω παράμετροι λειτουργίας των ραδιο-ζεύξεων και αντίστοιχα τα ύψη των πυλώνων, έχουν προσδιοριστεί με βάση τα παραπάνω

ΕΡΩΤΗΜΑ #4

4.3.2.2. Κτίριο Εξοπλισμού/Συσκευών κτιρίου κέντρου ελέγχου Αλεξανδρούπολης

Θα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης

• του Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Θεωρούμε απαραίτητο να γίνει διευκρίνιση αναφορικά με τις αρμοδιότητες / ευθύνη του Φορέα και αντίστοιχα του υποψηφίου Αναδόχου Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προτεινόμενων θέσεων εγκατάστασης

ΕΡΩΤΗΜΑ #5

Ο αρμόδιος τεχνικός του Αναδόχου μπορεί κατά την κρίση του να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τη βλάβη μέσω δικτύου (remote). Δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής η αναγνώριση της μονάδας εξοπλισμού στην οποία εντοπίζεται βλάβη, ούτε η πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν το κόστος της γραμμής απομεμακρυσμένης ασφαλούς πρόσβασης του Αναδόχου στο σύστημα διαχείρισης (μέσω Web/ Secure HTTP) θα πρέπει να συνυπολογιστεί στο κόστος του έργου.

 


Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:


 

Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας είχε προβεί σε λεπτομερή ανάλυση κόστους του έργου, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού που κατέπεσε και διαπιστώσαμε ότι:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου, σε σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας και τις τεχνικές απαιτήσεις ήταν χαμηλός. Η μείωση του χρόνου εγγύησης κατά 3 έτη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως δεν είναι αρκετό για να καταστήσει το έργο αποδοτικό. Και τούτο διότι, το κόστος εγγύησης ανά έτος εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 5% έως 6% του κόστους του έργου. Επομένως, γίνεται μια συμπίεση των απαιτήσεων από 15% έως 18%, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί από 40% έως 50% για να γίνει ρεαλιστικός.

2. Αν η αύξηση του προϋπολογισμού δεν είναι εφικτή, τότε μια μείωση των απαιτήσεων είναι απαραίτητη. Επί αυτού προτείνουμε να εξετάσετε την αλλαγή της απαίτησης για Solid State Radar, σε αντίστοιχα συμβατικής τεχνολογίας, Magnetron Radar, που είναι εξίσου αποδοτικά και αξιόπιστα και έχουν πολύ μικρότερο κόστος.

Λυπούμαστε που λόγω εμπιστευτικότητας δεν μπορούμε να προβούμε σε πιο λεπτομερή ανάλυση του θέματος.

 


Παρατηρήσεις επί της εκπαίδευσης


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:


Παράγραφος 8.2.2 της τεχνικής προδιαγραφής Προτείνουμε χρόνο εκπαίδευσης: 8.2.2.α για τους χειριστές και επόπτες τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 8.2.2.β για τους τεχνικούς του συστήματος τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Έχοντας εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό χειριστών και εποπτών αλλά και τεχνικούς συστημάτων εκτιμούμε ότι ο προτεινόμενος χρόνος είναι απολύτως επαρκής


Παρατηρήσεις επί των όρων Δ/ξης


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:


1. Στους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης ως χρόνος Κατάθεσης προσφορών αναφέρεται: ‘’35 ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. ’’

Προτείνουμε να αυξηθεί ο ως άνω χρόνος στις 52 ημέρες προκειμένου συνυπολογισθεί/συμπεριληφθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την υποβολή σχετικού αιτήματος επιτόπιας επισκόπησης (site survey) (8 ημέρες νωρίτερα συμφώνως πργ. 2.6 Τεχνικών Προδιαγραφών), την εξέταση/έγκριση του και την μετάβαση / ολοκλήρωση της επιτόπιας επισκόπησης (site survey).

2. Στους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης για τη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται ότι: «… οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (01) τέτοιου τύπου έργο, ήτοι στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη θέση σε λειτουργία και την ολοκλήρωση συστημάτων VTMIS ή παράκτιας επιτήρησης τα οποία περιλαμβάνουν εγκατάσταση ραντάρ και ηλεκτροοπτικών αισθητήρων, τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά.»

Δεδομένου ότι υφίστανται πανομοιότυπα συστήματα επιτήρησης, εξαιρετικών δυνατοτήτων, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε χερσαία σύνορα (περιλαμβανομένων παρόχθιων περιοχών λ.χ. ποτάμια, λίμνες), με τα οποία αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων στη κατασκευή τους, προτείνεται να απαλειφθεί η λέξη «παράκτια» από τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι:

α. Τα εν λόγω συστήματα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, διασυνδέονται με άλλα συστήματα (π.χ. AIS) και έχουν τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αισθητήρων (π.χ. ραντάρ μεγάλης εμβέλειας, κλπ.).

β. Είναι συμβατά με το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών EUROSUR για τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης.

γ. Η όποια διαφοροποίηση υφίσταται μεταξύ χερσαίων – παρακτίων συστημάτων ως προς το είδος και τη καταλληλόλητα των αισθητήρων ή άλλου υλικού, δεν αποτελεί εμπόδιο για τον κατασκευαστή καθόσον θα διασυνδεθούν στο σύστημα εκείνοι που προδιαγράφονται στη Σύσταση V.128 του IALA και στους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του συστήματος σε παράκτιο περιβάλλον.

δ. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης, διευρύνεται ο ανταγωνισμός και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL