Διακήρυξη 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)»

Διακήρυξη 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή μελέτης σε θέματα αναδιοργάνωσης του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002325 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» σύμφωνα με τις διατάξεις ιδίως του άρθρου 117 του ν.4412/2016 (Α’ 147)
Προϋπολογισμός: 48.387,00€ (σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL