Τροποποίηση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο

Τροποποίηση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 2833.1-3/93956/2018/24-12-2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας έτους 2019 - 2020, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)» (ΑΔΑ : 78ΞΑ4653ΠΩ-Υ86, ΑΔΑΜ : 18PROC004266173)».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL