Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για την συντήρηση των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για την συντήρηση των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά» μέχρι και την 20/02/2019 και ώρα 10:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν  στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση Παλατάκι.  

Κατηγορία:


Wildcard SSL