Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/2019

Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο:

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΟΠΣ-ΝΕ)» της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5028271

Κριτήριο ανάθεσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός662.580,65€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 821.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL