Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για τη Δημιουργία εφαρμογής συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και προμήθεια 150 tablets”που ανακοινώθηκε με την από 14-01-2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr καιwww.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), δε συμμετείχε στη διαδικασία / δεν υπέβαλλε προτάσεις κανένας οικονομικός φορέας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL