Ενημερωτική συνάντηση/παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για τη “Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και των ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών και Χερσαίων Μέσων ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/4711/2019/21-01-2019 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, και της από 20-02-2019 Ανακοίνωσης περί παράτασης διενέργειας της Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης, που δημοσιεύθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26-02-2019 συνάντηση/παρουσίαση με/από εκπροσώπους του οικονομικού φορέα “MORTEK ΕΠΕ”με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL