Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, για την πλήρωση συνολικά δύο (2) θέσεων.

 Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρ. 59 παρ. 2 του ν. 4314/2014 «…Μέχρι τον καθορισμό του πλαισίου της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 37, η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007. Η διάρκεια της απόσπασης και της μετακίνησης είναι πενταετής».

Το άρ. 18 του ν.3614/2007 ορίζει ότι «…Η απόσπαση προσωπικού δύναται να διενεργείται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα  απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων αυτών, καθώς και ο χρόνος και ο τόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων…»

Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται, είτε ταχυδρομικά  στην Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς 185 10 με την ένδειξη «Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ», είτε έντυπα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 17:00 5ος ορ. γρ. 503 της ανωτέρω διεύθυνσης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed.yna@yen.gr

Συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.

H παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αίτηση Υποψηφιότητας

3. Βιογραφικό Σημείωμα

4. ΚΥΑ Αναδιάρθρωσης Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ

Κατηγορία:


Wildcard SSL