Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Κατάθεση δικαιολογητικών, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00 έως 12.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης / Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (Εντός Λιμένος, Τ.Κ.: 54110, Πληροφορίες στο τηλ.: 2313-325899) από την Τετάρτη 20-03-2019 έως και τη Παρασκευή 29-03-2019.

Κατηγορία:


Wildcard SSL