Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) είναι το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς. Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα συνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet και αποτελεί τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες  δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.

Το νομικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (National Maritime Single Window) τίθεται από την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 125/2012.

Το έργο μέσω του οποίου αναπτύχθηκε η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας.

Μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης των πληροφοριών και του τρόπου με τον οποίο έχει υλοποιηθεί το έργο, αναμένεται να υπάρξει διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών διαβίβασης αναγγελιών. Σημειώνεται ότι η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα έχει ως στόχο την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών υποβολής αναγγελιών και όχι την επιβολή νέων υποχρεώσεων. Επιπλέον, η υλοποίηση του συστήματος θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας.  

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας είναι ορισμένη ως επισπεύδουσα Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας.

Από την 10-12-2019 η ΕΕΝΘ έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και κατά συνέπεια η διαδικασία υποβολής αναφορών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο SSN NCA 24/7 και στις Λιμενικές Αρχές έχει σταματήσει να ισχύει. Ως εκ τούτου οι χρήστες καλούνται να υποβάλλουν τις κάτωθι αναφορές κατά περίπτωση:

  Αναφορά 72 ωρών προ κατάπλου

  Αναφορά 24 ωρών προ κατάπλου

  Αναφορά ακριβούς χρόνου κατάπλου/απόπλου

  Αναφορά κατάπλου/απόπλου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία

  Αναφορά αποβλήτων πλοίου

  Αναφορά ασφαλείας πλοίου

  Αναφορά συνοριακού ελέγχου κατάπλου/απόπλου

  Δηλωτικό υγείας

  Γενικό δηλωτικό (FAL 1)

  Δηλωτικό φορτίου πλοίου (FAL 2)

  Δηλωτικό εφοδίων πλοίου (FAL 3)

  Δηλωτικό προσωπικών στοιχείων πληρώματος (FAL 4)

  Κατάσταση πληρώματος (FAL 5)

  Κατάσταση επιβατών (FAL 6)

  Δηλωτικό επικίνδυνων εμπορευμάτων (FAL 7)

Οι χρήστες, προς υποβοήθησή τους, δύνανται να απευθύνονται στην Εθνική Αρμόδια Αρχή SafeSeaNet24/7, επί 24ωρου βάσεως στον τηλεφωνικό αριθμό 213 137 1625 και 213 137 4968 και μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση nmsw.support@hcg.gr,  καθώς και στην Επισπεύδουσα  Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 213 137 1102.

Προς υποβοήθηση των χρηστών επισυνάπτονται έντυπο όπου περιγράφεται αναλυτικά η Διαδικασία εγγραφής στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ), έντυπο διαδικασίας υποβολής αναγγελιών στην ΕΕΝΘ, Εγχειρίδιο λειτουργίας της ΕΕΝΘ και Εγχειρίδιο διαδικασιών SafeSeaNet v.4.0, όπου περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις αναφορικά με το σύστημα SafeSeaNet, το οποίο πλέον είναι ενσωματωμένο στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα.

Σύνδεσμοι:

Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα
 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL