Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα είναι το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς. Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα συνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet και αποτελεί τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες  δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.

Το νομικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (NationalMaritime Single Window) τίθεται από την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 125/2012.

Το έργο μέσω του οποίου αναπτύχθηκε η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας.

Μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης των πληροφοριών και του τρόπου με τον οποίο έχει υλοποιηθεί το έργο, αναμένεται να υπάρξει διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών διαβίβασης αναγγελιών. Σημειώνεται ότι η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα έχει ως στόχο την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών υποβολής αναγγελιών και όχι την επιβολή νέων υποχρεώσεων. Επιπλέον, η υλοποίηση του συστήματος θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας.  

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας είναι ορισμένη ως επισπεύδουσα Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας.

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, το σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό για σκοπούς δοκιμών, υποβολής σχολίων/παρατηρήσεων και εξοικείωσης με το περιβάλλον υποβολής αναγγελιών, δύνανται να απευθύνονται στην Εθνική Αρμόδια Αρχή SafeSeaNet24/7, επί 24ωρου βάσεως στον τηλεφωνικό αριθμό 213 137 1625 καθώς και στην Επισπεύδουσα  Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 213 137 4559.

Τονίζεται ότι οι διαδικασίες υποβολής από τους υπόχρεους των αναγγελιών που θα υποστηρίζονται από την Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα παραμένουν ως έχουν μέχρι και τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία, ενόψει της οποίας θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων αναφορικά με τις νέες διαδικασίες υποβολής αναγγελιών.

Σύνδεσμοι:

Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα
Βίντεο διαδικασίας εγγραφής στην Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL