Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα - National Maritime Single Window (refer to the bottom of the page)

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) είναι το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς. Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα συνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet και αποτελεί τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες  δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.

Το νομικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (National Maritime Single Window) τίθεται από την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 125/2012.

Το έργο μέσω του οποίου αναπτύχθηκε η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας είναι ορισμένη ως επισπεύδουσα Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας.

Οι χρήστες της ΕΕΝΘ θα οφείλουν να υποβάλλουν τις κάτωθι αναφορές κατά περίπτωση:

  Αναφορά 72 ωρών προ κατάπλου

  Αναφορά 24 ωρών προ κατάπλου

  Αναφορά ακριβούς χρόνου κατάπλου/απόπλου

  Αναφορά κατάπλου/απόπλου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία

  Αναφορά αποβλήτων πλοίου

  Αναφορά ασφαλείας πλοίου

  Αναφορά συνοριακού ελέγχου κατάπλου/απόπλου

  Δηλωτικό υγείας

  Γενικό δηλωτικό (FAL 1)

  Δηλωτικό φορτίου πλοίου (FAL 2)

  Δηλωτικό εφοδίων πλοίου (FAL 3)

  Δηλωτικό προσωπικών στοιχείων πληρώματος (FAL4)

  Κατάσταση πληρώματος (FAL 5)

  Κατάσταση επιβατών (FAL 6)

  Δηλωτικό επικίνδυνων εμπορευμάτων (FAL 7)

Οι χρήστες, προς υποβοήθησή τους, δύνανται να απευθύνονται στην Εθνική Αρμόδια Αρχή SafeSeaNet 24/7, επί 24ωρου βάσεως στους τηλεφωνικούς αριθμούς 213 137 1625 και 213 137 4968 καθώς και στην Επισπεύδουσα  Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 213 137 1102. Επίσης δύνανται να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση nmsw.support@hcg.gr,  .

Προς υποβοήθηση των χρηστών επισυνάπτονται έντυπα σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αναφορών στην ΕΕΝΘ, Εγχειρίδιο λειτουργίας της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ) v1.0 και Εγχειρίδιο διαδικασιών SafeSeaNetv.4.2, όπου περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις αναφορικά με το σύστημα SafeSeaNet, το οποίο πλέον είναι ενσωματώμενο στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα.

 

National Maritime Single Window (NMSW) is the system where information is submitted regarding ships that arrive at or depart from Greek ports.

Users may communicate with the National Competent Authority 24/7 on a 24hour basis at the telephone numbers +30 213 137 1625 and +30 213 137 4968 as well as they may communicate with the Safety of Navigation Directorate during working days and hours at the telephone numbers +30 213 137 4457 and +30 213 137 1102. They may also send emails at nmsw.support@hcg.gr

Users may find attached documents regarding procedures for the submission of information to the NMSW, and the relevant obligations of the declarants. It is noted that users should first register and then associate with ship(s), in order to be able to submit information to the NMSW.

 

Σύνδεσμοι / Links:

Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα / NMSW
 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL