Διαδικασία καταχώρισης των υπόχρεων πλοίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Μητρώο πλοίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«e – Μητρώο πλοίων»

Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης των υπόχρεων πλοίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Μητρώο πλοίων» που είναι σε εξέλιξη, υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για καταχώριση των ήδη νηολογημένων  ή εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των ήδη χαρακτηρισμένων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, καθώς και των ήδη δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση του σε λειτουργία (15-11-2018), ήτοι έως και την 15-5-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι οι πλοιοκτήτες/εφοπλιστές οφείλουν να προβούν εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες ενέργειές τους για την καταχώριση των πλοίων τους στο «e-Μητρώο πλοίων», κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4256/14 (Α’ 92) όπως ισχύει και στην αριθ. ΠΟΛ. 1209/14-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β’ 5092).

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion.

Κατηγορία:


Wildcard SSL