Κανονισμός Εκπαίδευσης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Γνωρίζεται ότι, ο Κανονισμός Εκπαίδευσης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1717/16-05-2019, Τεύχος Β΄) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στον προαναφερθέντα Κανονισμό Εκπαίδευσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα Σπουδών, η διάρκεια φοίτησης καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL