Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (02) μονάδων ψηφιακών κέντρων προς κάλυψη αναγκών των Λιμενικών Αρχών Ελευσίνας και Ρόδου.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #18.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ Γ΄, στο τηλέφωνο: 2131374129 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φα κέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια δύο (02) μονάδων ψηφιακών κέντρων προς κάλυψη αναγκών των Λιμενικών Αρχών Ελευσίνας και Ρόδου» μέχρι και την11-06-2019 και ώρα 14:00, στο Γρ. 250 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL