Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας (CPV: 72267000-4) στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ και ΙΔΑΧ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Kριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μεμοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

 

Ημ/νία : 18 – 06 – 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη συντήρησης μισθοδοσίας1.49 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL