Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τεσσάρων (04) radar ανοικτού τύπου και εννιά (09) radar κλειστού τύπου(CPV : 38115000-4),συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€#(απαλλασσομένου Φ.Π.Α.,  συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Ημ/νία : 1906–2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση προμήθειας ραντάρ475.4 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL