Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 06.06.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό:

α) την αντικατάσταση τακτικού μέλους της τριμελούςΈκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια τριών (03) κινητών συστημάτων ανίχνευσης (X-RAYVAN)» (ΑΔΑ: 75ΣΣ4653ΠΩ-ΤΙ0).

β) την αντικατάσταση του Προέδρου και τακτικού μέλους της τριμελούς έκτακτης επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών (ΑΔΑ: 7Υ9Μ4653ΠΩ-Η4Κ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)της αριθ. 13/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ:Ω7804653ΠΩ-ΠΕΠ) και τυχόν επανάληψής της, για την “Αναβάθμιση/ αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», προϋπολογισθείσας αξίας δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ #12.000.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένων λοιπών κρατήσεων, απαλλάσσεται ΦΠΑ). 

γ) την αντικατάσταση τακτικού μέλους της πενταμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο “Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS F-206 της Μ.Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των δύο (02) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της Μ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.” (ΑΔΑ: ΩΚ9Ξ4653ΠΩ-ΦΝΣ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

δ) αντικατάσταση τακτικού μέλους της πενταμελούς έκτακτης επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Προμήθεια Δεκατριών (13) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκάφη μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι πέντε (05) επιπλέον Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5 μ.” (ΑΔΑ: 71E34653ΠΩ-A66 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL