Διευκρίνιση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.2–2/40182  /2019/31-05-2019 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και εργαλείων επιθεωρητών πλοίων προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και του Κλάδου Επιθεώρησης Πλοίων του ΥΝΑΝΠ παρατείνεται η υποβολή των προσφορών κατά μία ημέρα, ήτοι έως την 18-06-2019.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL