Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν πενήντα πέντε (155) Μεταλλίων Ταγμάτων Αριστείας για κάλυψη αναγκών Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π./Αυτοτελές Γρ. Εθιμοτυπίας στα εξής τηλέφωνα : 2131374494, 2131371312 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια  εκατόν πενήντα πέντε (155) Μεταλλίων Ταγμάτων Αριστείας για κάλυψη αναγκών Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 26–07–2019 και ώρα 15:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 231 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL