Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή

το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α ́145), όπως ισχύει, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδακαιτην υποχρέωση εκτέλεσης δύο (02) ελεύθερων δρομολογίων την εβδομάδα, έναντι μισθώματος έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός (€ 6.141,00)ευρώ για τα πλοία Κατηγορίας 2, πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξιευρώ και δέκα(€ 5.686,10) λεπτών για τα πλοία Κατηγορίας 3 και τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίωνσαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ(€ 4.548,88) λεπτών για τα πλοία Κατηγορίας 5, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Β ́ [Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2) 4ος όροφος, Γραφείο 411 τηλ: (0030)2131374260 και (0030)2131374264],κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL