Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 11/2019 για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμήςκαι με αντικείμενο την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής», για τις ανάγκες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού των Πλοιάρχων/Ασπροπύργου, Μηχανικών/Ασπροπύργου, ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων, ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών και ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, καθώς και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπρόπυργου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ #4.840.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων. (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #3.903.225,81€#, ΦΠΑ: #936.774,19€).Η προμήθεια αποτελείται από τα κάτωθι είδη:

Είδος (Α): Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Ασπροπύργου

Είδος (Β): Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Ασπροπύργου

Είδος (Γ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Ασπροπύργου

Είδος (Δ): Προσομοιωτής ECDIS-RADARARPA για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Ασπροπύργου

Είδος (Ε): Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (ΣΤ): Εργαστήριο ψηφιακών συστημάτων – PLC για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (Ζ): Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (Η): Εργαστήριο καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

 Είδος (Θ): Εργαστήριο ψύξης - κλιματισμού για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (Ι): Εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (ΙΑ): Εργαστήριο τεχνουργεία - μηχανουργείο για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (ΙΒ): Εργαστήριο τεχνουργεία - ηλεκτροσυγκολλητήριο για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (ΙΓ): Εργαστήριο τεχνουργεία – CADCAM(CNC) για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Ασπροπύργου

Είδος (ΙΔ): Προσομοιωτής Γεφύρας (fullmissionbridge) για τις ανάγκες του ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Είδος (ΙΕ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες του ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Είδος (ΙΣΤ): Προσομοιωτής μηχανοστασίου για τις ανάγκες του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Είδος (ΙΖ): Εργαστήριο ναυτικής ηλεκτροτεχνίας & ηλεκτρονικών – ηλεκ. ισχύος για τις ανάγκες του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Είδος (ΙΗ): Εργαστήριο Αυτόματου Ελέγχου για τις ανάγκες του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Είδος (ΙΘ): Προσομοιωτής GMDSS(τεμάχια 2) για τις ανάγκες του ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Είδος (Κ): Σύστημα εκκένωσης τύπου MES (MARINE EVACUATION SYSTEM) για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Είδος (ΚΑ): Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Είδος (ΚΒ): Μηχανοκίνητη σωστική λέμβος (βαρύτητας) με σύστημα καθαίρεσης για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Είδος (ΚΓ): Μηχανοκίνητη ταχύπλοη λέμβος διάσωσης με επωτίδα για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Είδος (ΚΔ): Σκάφος επιβίωσης – κωπήλατη δεκαεξάκωπη λέμβος για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 77401, 77402, 77403, 77404, 77405, 77406, 77407, 77408, 77409, 77410, 77411, 77412, 77413, 77414, 77415, 77416, 77417, 77418, 77419, 77420, 77421, 77422, 77423, 77424)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01-11-2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:30-12-2019 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374653 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL