Ανακοίνωση Επιτροπής παραλαβής – ελέγχου δικαιολογητικών, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019

Από την από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 ανακοινώνεται ότι, επί των Πινάκων: α) υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 των οποίων οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, β) υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, γ) Συμμετεχόντων της Γενικής Κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, καθώς και δ) Συμμετεχόντων της Κατηγορίας Μουσικών κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, όπως αυτοί ανακοινώθηκαν την 03-03-2020, επέρχονται τροποποιήσεις/διορθώσεις κατά το μέρος που αφορούν στους κάτωθι υποψηφίους:

1. Τα στοιχεία του αναφερόμενου ως «ΣΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» συμμετέχοντα υποψηφίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, διορθώνονται στο ορθό ως: «ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

2. Τα στοιχεία του αναφερόμενου ως «ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ» υποψηφίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, διορθώνονται στο ορθό ως: «ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ».

3. Η υποψήφια ΘΩΜΑΪΔΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη που εκ παραδρομής περιελήφθη στον Πίνακα υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 των οποίων οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, με α/α: 1203 και Αρ. Πρωτ.:3668, διαγράφεται από τον εν λόγω Πίνακα και εγγράφεται στον Πίνακα υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης. Επιπρόσθετα, η εν λόγω υποψήφια διαγράφεται από τον Πίνακα Συμμετεχόντων της Κατηγορίας Μουσικών κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης,υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, στον οποίο ενεγράφη αρχικώς με α/α: 43.

4. Ο υποψήφιος ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου που εκ παραδρομής περιελήφθη στον Πίνακα υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, των οποίων οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, με α/α: 2292 και Αρ. Πρωτ.:6506, διαγράφεται από τον εν λόγω Πίνακα και εγγράφεται στον Πίνακα υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω υποψήφιος διαγράφεται από τον Πίνακα Συμμετεχόντων της Κατηγορίας των Ειδικών Δυνάμεων κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, στον οποίο ενεγράφη αρχικώς με α/α: 746.

5. Ο υποψήφιος ΒΛΟΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου που εκ παραδρομής περιελήφθη στον Πίνακα υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, των οποίων οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, με α/α: 506 και Αρ. Πρωτ.:6750, διαγράφεται από τον εν λόγω Πίνακα και εγγράφεται στον Πίνακα υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω υποψήφιος διαγράφεται από τον Πίνακα Συμμετεχόντων της Κατηγορίας των Ειδικών Δυνάμεων κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, στον οποίο ενεγράφη αρχικώς με α/α: 397.

Ο Πρόεδρος

  Καβουρίνος Ανδρέας

Κατηγορία:


Wildcard SSL