Πρόσκληση κατάταξης μίας (1) Επιλαχούσας, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

1. Ανακοινώνεται ότι, καλείται μία (1) επιλαχούσα να παρουσιασθεί για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά), την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, φέροντας μαζί της, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:   

α. Την αστυνομική της ταυτότητα,

β. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου της,

γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας της ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος, φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος, φυγόδικος από εκτός του τόπου κατοικίας του Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχει παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη,

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένη σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχε εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

 

2. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα πρέπει να:

α. Προσκομίσει κατά την κατάταξή της PCR COVID test αρνητικό (-), που θα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής του

β. Επικοινωνεί με τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (τηλ.: 2105531796, 2105531797) για λήψη οδηγιών:

      1) Αναφορικά με τη διεξαγωγή του PCR COVID test.

      2) Στην περίπτωση θετικού (+) αποτελέσματος του παραπάνω τεστ.  

 

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL