Αποτελέσματα Ανοιχτού και Δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Επέκταση - αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών” συνολικού προϋπολογισμού 992.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων Δημοσίου), που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/26655/2019/11-04-2019 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, στο διαδικτυακό τόπο του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του YNANΠ (www.yen.gr) καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

    -     OROLIA - McMurdo

    -    TRACKWELL

    -    ONEX TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A. (ενημερωτικήσυνάντηση)

    -    COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (CLS)

 

Επιπρόσθετα υπέβαλλε προτάσεις εκπρόθεσμα ο παρακάτω οικονομικός φορέας:

-   COSMOSBUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

    -   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ONEX 

    -   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ OROLIA

    -   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ TRACKWELL

    -   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ TRACKWELL

    -   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ CLS

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL