Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Επέκταση - αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών” συνολικού προϋπολογισμού 992.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/68586/2019/23-09-2019 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης και παρατάθηκε με την από 07-10-2019 Ανακοίνωση Παράτασης, στο διαδικτυακό τόπο του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του YNANΠ (www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

·         SATWAYS ΕΠΕ

·         OROLIA - McMurdo

·         ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

·         TRACKWELL

·         COSMOSBUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ

·         ONEX TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS S.A.

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα τα επισυναπτόμενα έντυπα δημόσιας διαβούλευσης / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικά, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

·         ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_SATWAYS

·         ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_OROLIA

·         ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_IKNOWHOW

·         ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ_ΕΣΗΔΗΣ_SATWAYS_COSMOS_ONEX

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL