Πίνακες Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών- γυναικών) έτους 2013

1. Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών- γυναικών) έτους 2013, όπως καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2013 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 844/21-11-2013 Απόφαση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού/ Δ΄ Τμήμα επί υποβληθέντων εντάσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ΄ της οικείας Προκήρυξης, αναρτήθηκαν την 25-11-2013 ημέρα Δευτέρα στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

2. Προωθούνται άμεσα περαιτέρω ενέργειες έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου για την κατάταξη των ογδόντα (80) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στην οικεία παραγωγική Σχολή.

Κατηγορία:


Wildcard SSL