Αρμοδιότητα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Τα εγκλήματα τα οποία επιλαμβάνεται η Υπηρεσία προσδιορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α 61).
Στο πεδίο δράσης της περιλαμβάνεται :
Η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη στην περιοχή ευθύνης του Υ.Ν.Α /Α.Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ:
- Συγκεκριμένων εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα που διαπράττει ή συμμετέχει σε αυτά προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής όλων των βαθμών ή πολιτικοί υπάλληλοι του πρώην Υ.Ε.Ν. και των εποπτευόμενων απ' αυτό Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς .
- Συγκεκριμένων εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο του ν. 3666/2008 (ΦΕΚ 105 Α΄) "Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα", που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) και επαναριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

- Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός μπορεί να παραπέμπει στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων τη διερεύνηση και βεβαίωση εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα ή του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011, αν κρίνει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, ότι η φύση της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξεως απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα.

- Το προσωπικό της Υ.Ε.Υ ενεργεί έχοντας τις αρμοδιότητες του ανακριτικού υπαλλήλου και στο πλαίσιο αυτό διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη διάπραξη των παραπάνω εγκλημάτων, διενεργεί προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατ' άρθρο 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη βεβαίωσή τους και παραπέμπει τους υπαίτιους στην αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελική αρχή.

- Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των συζύγων αυτών.
Για λόγους διαφάνειας και τήρησης της αρχής ότι ο ελέγχων – ελεγχόμενος δεν δύναται να είναι “το ίδιο πρόσωπο”, το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων υποβάλλει τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης, στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής  Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Η τοπική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας  Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και έχει έδρα τον Πειραιά.
Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων λειτουργεί Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη.
 


Wildcard SSL