Στελέχωση

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ν.Α/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στελεχώνεται από το στρατιωτικό προσωπικό του Αρχηγείου, το οποίο επιλέγεται  και  μετατίθεται  σε  αυτή  για  τέσσερα  έτη. Η θητεία των στελεχών μπορεί να παραταθεί μια φορά.
Η επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση της Υ.Ε.Υ., λόγω του έργου και της αποστολής που της έχει ανατεθεί, γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Σε αυτά συνεκτιμάται η επαγγελματική επάρκεια, η αποδοτικότητα, το ήθος και η γενικότερη διαγωγή, η αποτελεσματικότητα και η αποφασιστικότητα.

Ειδικότερα:
- Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ο οποίος  ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της .
- Οι αξιωματικοί και το υπόλοιπο προσωπικό τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας  και  Αιγαίου,  ύστερα  από  εισήγηση του Αρχηγού  Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για την τοποθέτηση απαιτείται καταρχήν εισήγηση του διευθυντή της Υ.Ε.Υ.
- Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υ.Ε.Υ. και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών της έδρας της Υπηρεσίας, να αποσπάται προσωπικό από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με εξειδικευμένες γνώσεις σε αντικείμενα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και του αρμόδιου Υπουργού στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή με απόφαση του οργάνου διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου χωρίς να απαιτείται απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου .
Το προσωπικό έχει καθήκον εχεμύθειας, η παραβίαση του οποίου τιμωρείται αυστηρά.


Wildcard SSL