Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης

Ο Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, κανονισμών λιμένων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τουρισμού, ελέγχου αλιείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
   α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων
   β. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
   γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Wildcard SSL