Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στον έλεγχο του έργου των Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) για τον έλεγχο των εταιρειών και πλοίων στα θεματικά πεδία της ασφάλειας, πρόληψης ρύπανσης, ασφαλούς διαχείρισης, διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και συμμόρφωσης με τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας.

Επίσης μεριμνά για την εκπαίδευση των ελεγκτών και επιθεωρητών εταιρειών και πλοίων του Υπουργείου και ελέγχει το έργο των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών

β) Τμήμα Ελέγχου Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων

γ) Τμήμα Συντονισμού, Έρευνας και Κανονισμών

Κατηγορία:


Wildcard SSL