Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων

Η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στην αρχική επιθεώρηση και πιστοποίηση των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων με ελληνική σημαία, στον έλεγχο έγκρισης και θεώρησης σχεδίων, μελετών και λοιπών στοιχείων των ναυπηγούμενων, μετασκευαζόμενων, ή αρχικά επιθεωρούμενων πλοίων με ελληνική σημαία, στον έλεγχο και την έγκριση τύπου των υλικών και του εξοπλισμού τους και στο χειρισμό και την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων στους τομείς της ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Κατασκευής, Ευστάθειας και Ενδιαίτησης

β) Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Πρόληψης Ρύπανσης και Φορτίων

δ) Τμήμα Συντονισμού και Καταμέτρησης

Κατηγορία:


Wildcard SSL