Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στα πλαίσια του διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 διακήρυξης

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 27/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) της αριθ. 05/2014 διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΠΙ9ΟΠ-2ΤΖ) «Επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4/2014 Διακήρυξης» για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου», στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΝΑ (website: www.yen.gr). 
 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL