• Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 09/2017
  22-09-2017

  Προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30μ, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  21-09-2017

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #25.780,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-09-2017

  Προμήθεια Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  14-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις και την ημερομηνία υποβολής Προσφορών)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου γραφείου κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  07-09-2017

  Για την προμήθεια ενός (01) υπερσυμπιεστή (compressor) αριστερής κύριας μηχανής μάρκας Mercury Verado 250XL για την κάλυψη αναγκών Π.Λ.Σ. 1016 Λ/Χ Γυθείου.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-09-2017

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων ειδών για την συντήρηση τριών (03) ηλεκτροπαράγωγων ζευγών κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διακήρυξη 08/2017
  01-09-2017

  Για την "Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)"

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  28-08-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

 • Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-08-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών γενικής επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  08-08-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  02-08-2017

  Προμήθεια έξι (ο6) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-08-2017

  Προμήθεια ειδών Ιματισμού – Υπόδησης επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ΥΕΜ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-07-2017

  Προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-07-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-07-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με εξειδικευμένα μέλη για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας».

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  18-07-2017

  Για την αντικατάσταση του Προέδρου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, προϋπολογισμού 60.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ΑΔΑ: Ω9ΙΝ4653ΠΩ-8ΝΓ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-07-2017

  Για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού για το έργο “Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  16-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-05-2017

  Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διακήρυξη 07/2017 για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς υλικών για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
  30-05-2017

  Είδος Α’: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών Κλειστού Τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg, και Είδος Β΄: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg, συνολικού προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και τελών ταξινόμησης)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Γρ.

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-05-2017

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιουνίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Σελίδες

Wildcard SSL