• Τροποποίηση των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-09-2019

  Τροποποίηση των όρων της Α.Π.:2833.2-3/56291/2019/25-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΥΛΡ4653ΠΩ-ΥΝΠ, ΑΔΑΜ : 19PROC005344494) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φουσκωτών παραβλημάτων πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς την ημερομηνία διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  30-08-2019

  Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης της υφιστάμενης λογισμικής μηχανογραφικής εφαρμογής του λογιστηρίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ν.π.δ.δ.).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  26-08-2019

  Για τη συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθμ. 07/2019 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο.

 • Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  22-08-2019

  Για την προμήθεια φίλτρων Κ/Μ και Η/Ζ πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών #59.999,50€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  19-08-2019

  Για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.980,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  06-08-2019

  Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας ‘’αξίας #3.500.000,00#

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-08-2019

  Προσφορά για την προμήθεια μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-08-2019

  Προσφορά για την προμήθεια ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας MMPI-2 και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση και την ερμηνεία τους

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  05-08-2019

  Mε σκοπό την επιμέρους συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Αναβάθμιση – Επανασχεδιασμός – Εκσυγχρονισμός συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων αλιείας του ΕΠΣΑ»

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-07-2019

  Για την προμήθεια ειδών στρατωνισμού (κλινοσκεπάσματα) προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ #44.975,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τροποποίηση των οικονομικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  25-07-2019

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) του Data Center του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  25-07-2019

  Για την προμήθεια φίλτρων Κ/Μ και Η/Ζ πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών #59.999,50€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  25-07-2019

  Για την προμήθεια συσσωρευτών προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  25-07-2019

  Για την προμήθεια φουσκωτών παραβλημάτων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  25-07-2019

  Για την προμήθεια κάβων (σχοινιών) πρόσδεσης προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  25-07-2019

  Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  19-07-2019

  Για την προμήθεια ενός (01) αεροσυμπιεστή 7,5hp + 7.5hp μετά αεροθαλάμου 500lt, για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης /Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.999,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  17-07-2019

  για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  17-07-2019

  Για την προμήθεια εκατόν πενήντα πέντε (155) Μεταλλίων Ταγμάτων Αριστείας για κάλυψη αναγκών Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  11-07-2019

  Για την παροχή Υπηρεσιών Βιβλιοδεσίας του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Ν.Π.Δ.Δ.).
  Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 582,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-07-2019

  Για την ανάθεση υπηρεσιών βιβλιοδεσίας για συνολικά δεκατρία (13) βιβλία. Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 209,68 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

 • Προμήθεια Τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ -ΣΥΡΟΥ -ΧΙΟΥ -ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΔΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  08-07-2019

  Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Καλύμνου για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου και ΣΥΡΟΥ - ΧΙΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ-ΧΙΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ και «Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β.Αιγαίου
  08-07-2019

  Επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  05-07-2019

  Με σκοπό την επιμέρους συγκρότηση πενταμελών έκτακτων επιτροπών σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  05-07-2019

  Για την προμήθεια αδειών υποστήριξης για το κεντρικό τείχος προστασίας και για το κεντρικό σύστημα προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Σελίδες

Wildcard SSL