• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  29-12-2017

  Προμήθεια θερμικών καμερών των ΠΑΘ

 • Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  29-12-2017

  Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα από 01-01-2018 ή άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την υπογραφή της, έως και την 31-12-2019

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  28-12-2017

  Προμήθεια τριακοσίων εξήντα τριών (363) Μεταλλίων Ταγμάτων Αριστείας, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων Ευρώ #40.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας
  21-12-2017

  Για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002707

 • Παροχή Διευκρινίσεων Σχετικά με την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
  21-12-2017

  Σχετικά με την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  18-12-2017

  Προσφορά για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-12-2017

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών κλιματισμού κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.750,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  14-12-2017

  Για την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής.

 • 2η Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 09/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  13-12-2017

  Για την προμήθεια «δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων»

 • Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών
  13-12-2017

  Για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμού 17.205,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  08-12-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης δεξιού ανελκυστήρα κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.138,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  07-12-2017

  Για την προμήθεια υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Παροχής διευκρινίσεων
  01-12-2017

  επί της αριθ. 10/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την "Προμήθεια Θερμικών Καμερών των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης", προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ #3.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.).

 • Παροχής Διευκρινίσεων
  30-11-2017

  Απόφασης Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  29-11-2017

  Για την προμήθεια και την συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ, του παρακείμενου πύργου αυτού και του περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ που βρίσκεται επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.600,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 • Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών
  28-11-2017

  Για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμού 17.205,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-11-2017

  Mε σκοπό την αντικατάσταση της αναπληρώτριας Προέδρου της εξαμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  27-11-2017

  Για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€#”

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  27-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς άχρηστων υλικών από το κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιά όπου στεγάζονται Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-11-2017

  Για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #17.205,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-11-2017

  Για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Παροχής διευκρινίσεων
  22-11-2017

  Για την διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών.

 • Παροχής διευκρινίσεων επί της αριθ. 09/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  21-11-2017

  Προμήθεια «δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  16-11-2017

  Για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σελίδες

Wildcard SSL