• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  03-10-2016

  Για την αντικατάστα μελών α) Τέταρτου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, (ΜΠΥ) και β) Δεύτερου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Ειδών-Εργασιών (αξίας 2.500 έως 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), (ΜΠΥ) εκτελών και χρέη Γραμματέως της Επιτροπής.

 • Απόφαση ματαίωσης επαναληπτικού διαγωνισμού αναβάθμισης ΠΑΘ/Λ.Σ. 050
  03-10-2016

  Απόφαση οριστικής ματαίωσης του επαναληπτικού διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί με την αριθμ. 12/2013 Διακήρυξη ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΘ/Λ.Σ. 050», προϋπολογισμού #510.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 08/2016 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός αριθμός 26928,1)
  26-09-2016

  Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών

 • Ματαίωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου
  23-09-2016

  Παροχής υπηρεσιών μίσθωσης / ναύλωσης πλοίων διάρκειας από 24-09-2016 και μέχρι 24-10-2016 με δυνατότητα παράτασης έως 24-11-2016 για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, συνολικού προϋπολογισμού ανά ημέρα παροχής υπηρεσιών #37.400€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων) κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 182), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016 (Α’ 18)

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  22-09-2016

  Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην ΔΙΠΘΑΠ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

 • Διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  22-09-2016

  Προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ διδακτικού έτους 2016 – 2017, προϋπολογισμού τριάντα μίας χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών#31.892,94€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )

 • Ματαίωση και επανάληψη διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου
  21-09-2016

  Παροχής υπηρεσιών μίσθωσης / ναύλωσης πλοίων διάρκειας από 21-09-2016 και μέχρι 21-10-2016 με δυνατότητα παράτασης έως 21-11-2016 για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, συνολικού προϋπολογισμού ανά ημέρα παροχής υπηρεσιών #37.400€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων) κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 182), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016 (Α’ 18)

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 182), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016 (A` 182)
  20-09-2016

  Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-09-2016

  Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση έξι (06) κύριων μηχανών για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 230.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  02-09-2016

  Παροχή υπηρεσιών του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 08/2016 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός αριθμός 26928.1),
  30-08-2016

  Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  25-08-2016

  Προμήθεια και οργάνωση εργαστηρίων: (α) Ηλεκτρικών Μηχανών, (β) Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, (γ) Καυσίμων-Λιπαντικών, (δ) Ψύξης-Κλιματισμού και (ε) Ψηφιακών Συστημάτων-PLC για την ΑΕΝ Χίου (Σχολή Μηχανικών)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  23-08-2016

  Προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης/εξοπλισμού περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.” συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  05-08-2016

  Προμήθεια ειδών ιματισμού για προς κατάταξη προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού τριάντα-πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ #35.950,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διακήρυξη 08/2016
  01-08-2016

  Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης/ναύλωσης πλοίων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-07-2016

  Εκτέλεση εργασιών Υδροβολής-Βαφής Πλωτού Σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 416).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-07-2016

  Προμήθεια ειδών χρωματισμού Πλωτού Σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 416)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  27-07-2016

  Ανάδειξη έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στα έργα:
  1. Αναβάθμισης RADAR – ARPA ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ - Οινουσσών (Σχολή Πλοιάρχων) &
  2. Προμήθεια και οργάνωση εργαστηρίων ΑΕΝ ΧΙΟΥ (Σχολή Μηχανικών)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-07-2016

  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη αναγκών Κεντρικού και Περιφερειακών Κτιρίων ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη στον Πειραιά.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-07-2016

  Την αντικατάσταση : 1) του αναπληρωτή Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και 2) της αναπληρώτριας γραμματέως της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και 3) της αναπληρώτριας γραμματέως της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 & Προσφυγών του Ν. 3886/2010.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  07-07-2016

  Για την συμπλήρωση με εξειδικευμένα μέλη της έκτακτης Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο ΄΄Αναβάθμιση/αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS F-206 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των δύο (02) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  04-07-2016

  Για την αναβάθμιση λογισμικού SARIS ή προμήθεια νέου λογισμικού Έρευνας και Διάσωσης, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων εκατόν-δέκα Ευρώ #70.110,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  01-07-2016

  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  30-06-2016

  Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSARτου διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-06-2016

  Προμήθεια δέκα (10) Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων

Σελίδες

Wildcard SSL