• Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου γραφείου κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  07-09-2017

  Για την προμήθεια ενός (01) υπερσυμπιεστή (compressor) αριστερής κύριας μηχανής μάρκας Mercury Verado 250XL για την κάλυψη αναγκών Π.Λ.Σ. 1016 Λ/Χ Γυθείου.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-09-2017

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων ειδών για την συντήρηση τριών (03) ηλεκτροπαράγωγων ζευγών κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διακήρυξη 08/2017
  01-09-2017

  Για την "Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)"

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  28-08-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

 • Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-08-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών γενικής επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  08-08-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  02-08-2017

  Προμήθεια έξι (ο6) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-08-2017

  Προμήθεια ειδών Ιματισμού – Υπόδησης επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ΥΕΜ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-07-2017

  Προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-07-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-07-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με εξειδικευμένα μέλη για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας».

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  18-07-2017

  Για την αντικατάσταση του Προέδρου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, προϋπολογισμού 60.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ΑΔΑ: Ω9ΙΝ4653ΠΩ-8ΝΓ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-07-2017

  Για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού για το έργο “Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  16-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-05-2017

  Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διακήρυξη 07/2017 για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς υλικών για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
  30-05-2017

  Είδος Α’: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών Κλειστού Τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg, και Είδος Β΄: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg, συνολικού προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και τελών ταξινόμησης)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Γρ.

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-05-2017

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιουνίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-05-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων ΥΝΑΝΠ από την 01/07/2017 έως την 31/12/2017, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #73.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Δημοσίευση Διακηρύξεων Μειοδοτικής Διαδικασίας για την μίσθωση ακινήτων κατάλληλων για την στέγαση ΛΧ Καρύστου και Α' Λιμενικού Τμήματος Νέων Στύρων
  18-05-2017
 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  17-05-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διακήρυξη 06/2017
  11-05-2017

  Για την προμήθεια Θαλάσσιου Εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα: Είδος (Α): Πλωτό Φράγμα τύπου φράχτη (με παρελκόμενα), Είδος (Β): Απορροφητικά Υλικά, και Είδος (Γ): Χημικές Διασκορπιστικές Ουσίες 3ης γενιάς Τύπου 2 (συμπυκνωμένα)»

Σελίδες

Wildcard SSL