• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-12-2018

  Για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής διενέργειας των διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  19-12-2018

  Για την μίσθωση αίθουσας για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαίδευση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  17-12-2018

  Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του κεντρικού και των περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π. για το έτος 2019

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  11-12-2018

  Για την συγκρότηση Έκτακτης Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την αριθμ. 14/2018 Διακήρυξη («Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  05-12-2018

  Για την αντικατάσταση Προέδρου Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.».

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  05-12-2018

  Για τη συντήρηση οκτώ (08) οργάνων μέτρησης μεγέθους ματιού δικτύων αλιείας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.100,00€#, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  21-11-2018

  Για την επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση δεξιού ανελκυστήρα περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #6.000,00€#, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  14-11-2018

  Για την προμήθεια σταθερών και φορητών υπολογιστών και οθονών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #5.200,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και νόμιμων κρατήσεων).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-11-2018

  Για την αντικατάσταση του Τακτικού και του Αναπληρωματικού Μέλους της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου ΄΄Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους πολίτες και προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ΄΄.

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/2018 για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας
  09-11-2018

  Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

 • Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 14/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  09-11-2018

  Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 14/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  09-11-2018

  Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)

 • Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 13/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  09-11-2018

  Προμήθεια «Αναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ»

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 13/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  09-11-2018

  Αναβάθμιση/αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-10-2018

  Επανάληψη διαγωνισμού για τη συντήρηση – επισκευή τεσσάρων (04) στροβιλοφυσητήρων κύριων μηχανών ΠΠΛΣ 020 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #4.990,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-10-2018

  Προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Απογραφής Ναυτικών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-10-2018

  Για την προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου, με τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  17-10-2018

  Για τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθ. 13/2018 Διακήρυξη που αφορά στην “Αναβάθμιση/ αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ”

 • Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης
  15-10-2018

  Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στο πλαίσιο υλοποίησης των Αποφάσεων Ένταξης: α) «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό 5000318, β) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 και γ) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000343 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (Υποπρόγραμμα Α΄), για την παραλαβή προμήθειας ειδών ή/και παροχής υπηρεσιών, αξίας έως 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2018-2019 (ΣΑΕ 589/1).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-10-2018

  Για την τεχνική αξιολόγηση επισκευής κύριου εξαρτήματος ηλεκτροπτικού συστήματος (FLIR) εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  10-10-2018

  Προσφορά για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση δεξιού ανελκυστήρα περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-10-2018

  Προσφορά για την εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Σχολής Δυτών Καλύμνου εκπαιδευτικής περιόδου 2018

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-10-2018

  Προσφορά για την συντήρηση – επισκευή τεσσάρων (04) στροβιλοφυσητήρων κύριων μηχανών ΠΠΛΣ 020 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 • Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)
  05-10-2018

  Ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-10-2018

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων είκοσι ενός Ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών #27.021,14€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Σελίδες

Wildcard SSL