• Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 02/2018
  02-03-2018

  Συνοπτικού διαγωνισμού Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  28-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ΑΕΝ/Σχολές Ε.Ν. (ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ), προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ευρώ #2.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  26-02-2018

  Με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Περίληψη Απόφασης Ματαίωσης και Επανάληψης του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί με την αριθμ. 12/2017 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  15-02-2018

  Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  14-02-2018

  Αντικατάσταση του αναπληρωματικού 2ου μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-02-2018

  Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-02-2018

  Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της 01/2018 Διακήρυξης
  09-02-2018

  Για το έργο με τίτλο “Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός διαδραστικού εργαλείου χαρτογράφησης, συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης των υφιστάμενων ναυαγίων στον υποθαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, βασισμένο σε επιστημονικά κριτήρια και τεχνολογικά εργαλεία, στο πλαίσιο υποστήριξης του ΥΝΑΝΠ και των εποπτευόμενων φορέων του, στο έργο τους για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων κατά την εν ισχύ Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020”

 • Επαναληπτική Ανακοίνωση - Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  08-02-2018

  Για την εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Σχολής Δυτών Καλύμνου εκπαιδευτικής περιόδου 2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  06-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-02-2018

  Για την εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Σχολής Δυτών Καλύμνου εκπαιδευτικής περιόδου 2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  02-02-2018

  Για τη συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών απορρύπανσης.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-02-2018

  Για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών – εκτυπωτικών μηχανημάτων και καταστροφέων εγγράφων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του Κεντρικού Κτιρίου και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2018 . Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€#, ήτοι #500,00€# ανά μήνα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)

 • Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης
  31-01-2018

  με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός διαδραστικού εργαλείου χαρτογράφησης, συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης των υφιστάμενων ναυαγίων στον υποθαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, βασισμένο σε επιστημονικά κριτήρια και τεχνολογικά εργαλεία, στο πλαίσιο υποστήριξης του ΥΝΑΝΠ και των εποπτευόμενων φορέων του, στο έργο τους για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων κατά την εν ισχύ Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020”

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 12/2017 Διακήρυξης
  22-01-2018

  Για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα από 01-01-2018 ή άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την υπογραφή της, έως και την 31-12-2019

 • Απόφαση παράτασης προθεσμίας παραλαβής προσφορών
  19-01-2018

  Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/1639/2018/09-01-2018 (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄) Απόφαση Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

 • Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης
  16-01-2018

  Ανάδειξη μελών Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης έτους 2018, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  15-01-2018

  Προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€#”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα εκατομμυρίων ευρώ #60.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Παροχή Διευκρινήσεων επί της αριθ. 1/2017 Διακήρυξης Ε.Δ. ΕΣΠΑ
  15-01-2018

  Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS

 • ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
  11-01-2018

  Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων Υ.ΝΑ.Ν.Π., προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-01-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων Υ.ΝΑ.Ν.Π, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  05-01-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. από τα ψηφιακά μέσα (Face book - Twitter – YouTube – blogs κ.λ.π.) για το έτος 2018.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  05-01-2018

Σελίδες

Wildcard SSL