• Παροχή Διευκρινίσεων
  05-01-2017

  Αφορά: "Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών)"

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης
  03-01-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  30-12-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  30-12-2016

  Εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού του ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060, προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων #59.000,00€# (απαλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-12-2016

  Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Απόφαση Διακήρυξης 09/2016
  28-12-2016

  Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-12-2016

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-12-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλία

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-12-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γρ.

 • Παροχή Διευκρινίσεων Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-12-2016

  Για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 • Παροχή Διευκρινίσεων Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  08-12-2016

  Για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 • Παράταση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  07-12-2016

  Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  05-12-2016

  Για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών – Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  30-11-2016

  Για την προμήθεια συσσωρευτών δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού προς κάλυψη αναγκών Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  29-11-2016

  Προσφορά για την προμήθεια υλικών Τεχνουργείων ΑΕΝ/Μ/Ασπροπύργου

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-11-2016

  Για την αντικατάσταση α) του αναπληρωτή 1ου Μέλους της Επιτροπής παραλαβής συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης, και β) του 2ου Μέλους Επιτροπής παραλαβής συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών εργασιών διαπραγμάτευσης

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  25-11-2016

  Για  την αντικατάσταση του προέδρου και του 2ου αναπληρωματικού μέλους επιτροπής Αναβάθμισης RADAR – ARPA σε προσομοιωτή γέφυρας για τις ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Σχολή Πλοιάρχων) και προμήθεια προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (Σχολή Πλοιάρχων).

 • Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-11-2016

  Προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Εξοπλισμό Πλωτών Μέσων», συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000,00€

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Αναβάθμιση θερμικών Καμερών ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελικοπτέρων προς κάλυψη αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΕΜ/ΜΕΛΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.900,00€

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών μήκους 11-12μ

 • Διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  21-11-2016

  Για την προμήθεια επίπλων γραφειακού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων #70.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  18-11-2016

  Για την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και ΜΠΥ ΥΝΑΝΠ για το έτος 2016.

Σελίδες

Wildcard SSL