• Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  08-12-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης δεξιού ανελκυστήρα κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.138,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  07-12-2017

  Για την προμήθεια υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Παροχής διευκρινίσεων
  01-12-2017

  επί της αριθ. 10/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την "Προμήθεια Θερμικών Καμερών των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης", προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ #3.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.).

 • Παροχής Διευκρινίσεων
  30-11-2017

  Απόφασης Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  29-11-2017

  Για την προμήθεια και την συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ, του παρακείμενου πύργου αυτού και του περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ που βρίσκεται επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.600,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 • Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών
  28-11-2017

  Για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμού 17.205,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-11-2017

  Mε σκοπό την αντικατάσταση της αναπληρώτριας Προέδρου της εξαμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  27-11-2017

  Για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€#”

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  27-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς άχρηστων υλικών από το κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιά όπου στεγάζονται Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-11-2017

  Για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων, (φορητοί πομποδέκτες VHF) για την κάλυψη αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #17.205,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-11-2017

  Για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Παροχής διευκρινίσεων
  22-11-2017

  Για την διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών.

 • Παροχής διευκρινίσεων επί της αριθ. 09/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  21-11-2017

  Προμήθεια «δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  16-11-2017

  Για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-11-2017

  Για την προμήθεια ξιφών Α/Ξ ΛΣ με εξαρτύσεις. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #12.795,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από εξωτερικό πιστοποιημένο ελεγκτή για τις δαπάνες του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που χρηματοδοτήθηκαν από την Επείγουσα Συνδρομή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-11-2017

  Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 700.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-11-2017

  Ανάθεση υπηρεσιών ολικής καταστροφής του δημευθέντος Ε/Γ-Ο/Γ «ALKYON»

 • Συμφωνία πλαίσιο για Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα έτη 2018-2019 (Συστημικός αριθμός -48517-)
  09-11-2017

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  08-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)

 • Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 11/2017
  08-11-2017

  Συμφωνία πλαίσιο για Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών
  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα έτη 2018 - 2019
  (Συστημικός αριθμός - 48517-)

 • Προμήθεια Θερμικών Καμερών των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης
  19-10-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-10-2017

  Προμήθεια δύο (02) περιπολικών πλοίων Κατηγορίας ΑΙ >30 μ - Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών μήκους 16-18 μέτρων

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  18-10-2017

  Προσφορά για την προμήθεια της μηχανογραφικής εφαρμογής του Τακτικού Προϋπολογισμού – Μητρώου Δεσμεύσεων

Σελίδες

Wildcard SSL