• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  11-06-2018

  Aνοικτές και δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των κάτωθι ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2018-2019

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  11-06-2018

  Για διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού έτους 2018 για κάλυψη αναγκών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 03/2018
  06-06-2018

  Για την Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  30-05-2018

  Προσφορά για την προμήθεια οκτώ (08) αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών για Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  29-05-2018

  Προσφορά για την παράθεση δεξίωσης τριακοσίων πενήντα (350) ατόμων εκ μέρους κ. ΥΝΑΝΠ την 06 /06 /2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης ¨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018 ¨

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-05-2018

  Για την προμήθεια χρωμάτων για κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-05-2018

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών κύριων μηχανών ΠΛΣ-420.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-05-2018

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας SPATE100 για κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-05-2018

  Για την παράθεση δεξίωσης τριακοσίων πενήντα (350) ατόμων εκ μέρους κ. ΥΝΑΝΠ την 06/06/2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης ¨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018 ¨.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-05-2018

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ανελκυστήρα κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  11-05-2018

  Αντικατάσταση κληρωθέντος Τακτικού Προέδρου για τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-05-2018

  Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αξονικών συστημάτων ΠΠΛΣ-413

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  08-05-2018

  Προσφορά για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Ομάδας Ειδικών
  Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Τροποποίηση Παραρτήματος Γ των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 2833.1-3/28869/2018/20-04-2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  08-05-2018

  Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών και ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου αυτού, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων), (ΑΔΑ : 6ΞΛΜ4653ΠΩ-Δ7Γ, ΑΔΑΜ: 18PROC002975366)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-05-2018

  Προσφορά για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 14–05–2018 και ώρα 13:30., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην έδρα της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Αγ. Κοσμάς, Ελληνικό), όπου και θα εξετασθούν δημόσια

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  02-05-2018

  Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-04-2018

  Για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. .Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #13.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Μετάθεση Διενέργειας Κλήρωσης
  26-04-2018

  Για την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών»

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  26-04-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.) στο κεντρικό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) για την ανανέωση του Πιστοποιητικού περί εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσης
  24-04-2018

  Για την αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας»

 • Αναβολή Διενέργειας Κλήρωσης
  23-04-2018

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27-04-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-04-2018

  Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.) στο κεντρικό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) για την ανανέωση του Πιστοποιητικού περί εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  20-04-2018

  Προμήθεια είκοσι (20) συνολικά ζευγών ακουστικών αεροπορικού τύπου για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  20-04-2018

  Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού επιθεωρητών ναυτιλιακών καυσίμων πλοίων

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  20-04-2018

  Προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου στα πλαίσια συμμετοχής του ΥΝΑΝΠ στη διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση ¨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018 ¨

Σελίδες

Wildcard SSL