• Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-11-2017

  Για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Παροχής διευκρινίσεων
  22-11-2017

  Για την διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών.

 • Παροχής διευκρινίσεων επί της αριθ. 09/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  21-11-2017

  Προμήθεια «δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών πλοίων»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  16-11-2017

  Για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-11-2017

  Για την προμήθεια ξιφών Α/Ξ ΛΣ με εξαρτύσεις. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #12.795,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από εξωτερικό πιστοποιημένο ελεγκτή για τις δαπάνες του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που χρηματοδοτήθηκαν από την Επείγουσα Συνδρομή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-11-2017

  Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 700.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-11-2017

  Ανάθεση υπηρεσιών ολικής καταστροφής του δημευθέντος Ε/Γ-Ο/Γ «ALKYON»

 • Συμφωνία πλαίσιο για Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα έτη 2018-2019 (Συστημικός αριθμός -48517-)
  09-11-2017

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  08-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)

 • Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 11/2017
  08-11-2017

  Συμφωνία πλαίσιο για Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών
  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα έτη 2018 - 2019
  (Συστημικός αριθμός - 48517-)

 • Προμήθεια Θερμικών Καμερών των Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης
  19-10-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-10-2017

  Προμήθεια δύο (02) περιπολικών πλοίων Κατηγορίας ΑΙ >30 μ - Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών μήκους 16-18 μέτρων

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  18-10-2017

  Προσφορά για την προμήθεια της μηχανογραφικής εφαρμογής του Τακτικού Προϋπολογισμού – Μητρώου Δεσμεύσεων

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-10-2017

  Για τη συγκρότηση Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια “Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT”, συνολικού προϋπολογισμού 7.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  13-10-2017

  (α) για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και
  (β) για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και Μ.Π.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ».

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  12-10-2017

  Για την προμήθεια λιπαντικών πλωτών – χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών #59.992,68€#
  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τα είδη με α/α 1 και 2, απαλλασσομένου ΦΠΑ για τα υπόλοιπα είδη).

 • Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθ. 08/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  09-10-2017

  Για την «Αναβάθμιση Ελληνικού Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS – SARSAT (MEOSAR)»

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  09-10-2017

  Για την Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ – ΔΝΕΡ – ΔΠΝ και ΔΘΣ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ #31.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-10-2017

  Για την προμήθεια ειδών ιματισμού και παροχής υπηρεσιών κοπής – ραφής προς κάλυψη αναγκών κατάταξης 101 Δοκίμων Λ/Φ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.350,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-10-2017

  Για την Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 483.600,00 € (τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  04-10-2017

  Προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€#

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-10-2017

  Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση πενήντα (50) κωδικών πρόσβασης

 • Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-10-2017

  Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ – ΔΝΕΡ – ΔΠΝ και ΔΘΣ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ #31.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  27-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια έξι (06) κλιματιστικών μονάδων για τα περιφερειακά κτίρια του ΥΝΑΝΠ

Σελίδες

Wildcard SSL