• Ματαίωση και επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
  28-04-2016

  Ματαίωση και επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων UPS Κεντρικού Κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του παρακείμενου πύργου αυτού, προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #53.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)».

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-04-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Μαΐου 2016, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  19-04-2016

  Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου του ΥΝΑΝΠ στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016” το χρονικό διάστημα από 06-06-2016 έως 10-06-2016

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-03-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Απριλίου 2016, προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #44.500,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικασία Διπραγμάτευσης 02/2016
  17-02-2016

  Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  10-02-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Μαρτίου 2016, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  27-01-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2016, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-12-2015

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2016, προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ #44.900,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  16-12-2015

  Προμήθεια ανταλλακτικών ελικοπτέρων Ε/Π προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ε.Μ/ΜΕΛΣ, προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ #59.900,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ματαίωση και επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
  14-12-2015

  Θέμα: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων UPS Κεντρικού Κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του παρακείμενου πύργου αυτού, προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #53.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

 • Ματαίωση και επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-12-2015

  Θέμα: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση Ανελκυστήρων Κεντρικού Κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του παρακείμενου πύργου αυτού για τα έτη 2015 – 2016 - 2017, προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων Ευρώ #56.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  07-12-2015

  Προμήθεια τριακοσίων δώδεκα (312) Ταγμάτων Αριστείας που θα απονεμηθούν σε Αξιωματικούς ΛΣ λόγω συμπλήρωσης των προβλεπόμενων ετών - βαθμών ΛΣ προς κάλυψη αναγκών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-11-2015

  Προμήθεια ειδών ιματισμού κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προς κάλυψη αναγκών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ #73.700,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-11-2015

  Προμήθεια ειδών αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων UPS Κεντρικού Κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του παρακείμενου πύργου αυτού, προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #53.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  21-10-2015

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Νοεμβρίου, προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών #42.426,32€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-10-2015

  Προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ διδακτικού έτους 2015 – 2016, προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και δέκα εννέα λεπτών του Ευρώ #39.554,19€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )

 • Ματαίωση Αποτελεσμάτων Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και επανάληψή του
  31-07-2015

  Για τα είδη με α/α 02 & 05, προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ #6.150,00€# (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  03-07-2015

  προμήθεια χημικών διασκορπιστικών Ουσιών (Χ.Δ.Ο.) 3ης γενιάς, Τύπου 2, για την κάλυψη αναγκών ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων εξήντα δύο Ευρώ #73.062,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-06-2015

  Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για το έργο ¨ Δημιουργία μίας (01) αίθουσας υπολογιστών στις εγκαταστάσεις Σχολής Λιμενοφυλάκων για την διδασκαλία μαθημάτων Συνοριακής Φύλαξης ¨, προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων τριάντα Ευρώ #28.030,00€#

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-06-2015

  Προμήθεια υγειονομικού υλικού για το προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ #71.245,00€#

 • Ματαίωση και επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-05-2015

  Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τομέα Ναυτιλίας

 • Ματαίωση και Επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  07-05-2015

  Προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.¨ για τα είδη με α/α 02, 03 & 05 του πίνακα της με Α.Φ.: 353.5-96/1763/14/22-10-2014 ¨Απόφασης Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,)¨ με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των αριθ. 2 και 5 ειδών προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ #7.995,00€# (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-03-2015

  Πρόσληψη: α) Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και β) Εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για το σύστημα Ποιότητας Ναυτικής Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ #38.000,00€#

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  19-03-2015

  Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τομέα Ναυτιλίας προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ #73.700,00€# (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  12-02-2015

  Προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων (70.000) λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Σελίδες

Wildcard SSL