• Παραδοτέο της σύμβασης 1/2016
  27-07-2018

  Για την υλοποίηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Μελέτη για την αναβάθμιση του συστήματος της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης», της Ενταγμένης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001209 (ΣΑΕ389/1) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 • Παραδοτέο της σύμβασης Αριθ. 2/2017
  27-07-2018

  Για το έργο με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και προετοιμασία πρότασης έργου σχετικά με την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων κατά μήκος του άξονα Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Orient/East Med» με MIS: 5004192 στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια CEF » (ΣΑΕ689/1). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Παραδοτέο της σύμβασης Αριθ. 4/2017
  27-07-2018

  Για την υλοποίηση του έργου «Χαρτογράφηση του χώρου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων δικτυακών συστημάτων και δυνατότητες χρηματοδότησής τους μέσω των πόρων της εν ισχύ προγραμματικής περιόδου» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΣΑΕ589/1) με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-Ταμείο Συνοχής.

Wildcard SSL