• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  16-10-2017

  Προμήθεια δέκα (10) Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-10-2017

  Για τη συγκρότηση Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια “Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT”, συνολικού προϋπολογισμού 7.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  13-10-2017

  (α) για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και
  (β) για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και Μ.Π.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ».

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  12-10-2017

  Για την προμήθεια λιπαντικών πλωτών – χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών #59.992,68€#
  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τα είδη με α/α 1 και 2, απαλλασσομένου ΦΠΑ για τα υπόλοιπα είδη).

 • Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθ. 08/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  09-10-2017

  Για την «Αναβάθμιση Ελληνικού Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS – SARSAT (MEOSAR)»

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  09-10-2017

  Για την Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ – ΔΝΕΡ – ΔΠΝ και ΔΘΣ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ #31.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-10-2017

  Για την προμήθεια ειδών ιματισμού και παροχής υπηρεσιών κοπής – ραφής προς κάλυψη αναγκών κατάταξης 101 Δοκίμων Λ/Φ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.350,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-10-2017

  Για την Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 483.600,00 € (τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 • Διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης
  05-10-2017

  Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  04-10-2017

  Προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€#

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-10-2017

  Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση πενήντα (50) κωδικών πρόσβασης

 • Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-10-2017

  Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ – ΔΝΕΡ – ΔΠΝ και ΔΘΣ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ #31.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης
  02-10-2017

  Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  27-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια έξι (06) κλιματιστικών μονάδων για τα περιφερειακά κτίρια του ΥΝΑΝΠ

 • Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου
  26-09-2017

  Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

 • Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 09/2017
  22-09-2017

  Προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30μ, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  21-09-2017

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #25.780,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  21-09-2017

  Για την “Προμήθεια (Αντικατάσταση) τριών (03) συστημάτων θερμικών καμερών ΠΑΘ ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.”, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ € (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-09-2017

  Προμήθεια Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων

 • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών
  14-09-2017

  Συντήρηση επιπέδου W6 των μηχανών τριών Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης ΠΑΘ/ΛΣ 060-070-080

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  14-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις και την ημερομηνία υποβολής Προσφορών)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου γραφείου κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π

 • Διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης
  13-09-2017

  Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  07-09-2017

  Για την προμήθεια ενός (01) υπερσυμπιεστή (compressor) αριστερής κύριας μηχανής μάρκας Mercury Verado 250XL για την κάλυψη αναγκών Π.Λ.Σ. 1016 Λ/Χ Γυθείου.

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτού δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου
  07-09-2017

  Για την  “Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας”, προϋπολογισθείσας αξίας  2.500.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)»

Σελίδες

Wildcard SSL