Τμήμα 2ο − Υλικών και Μέσων Καταπολέμησης Ρύπανσης, Νέων Τεχνολογιών

Share:    
tm2a.jpg

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υλικών και Μέσων Καταπολέμησης Ρύπανσης, Νέων Τεχνολογιών είναι οι ακόλουθες:

α) Ο έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα υλικά και μέσα απορρύπανσης πλοίων και εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες ρυπαντικές ουσίες.

β) Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και τήρηση στοιχείων και τεχνικών προδιαγραφών και η μέριμνα για την προμήθεια των κατάλληλων υλικών, εξοπλισμού και μέσων απορρύπανσης, καθώς και η κατανομή τους σε Περιφερειακούς Σταθμούς Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ).

γ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συνολικής διαχείρισης των υλικών και μέσων απορρύπανσης της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης και των Λιμενικών Αρχών.

δ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τεχνολογίας και η συνεργασία με οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής στον τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών για υλικά, εξοπλισμό και μέσα απορρύπανσης.