ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: https://edla.hcg.gr/

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (1)και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137). Η χρήση και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (1) Νομική Βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση και η εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και αντίρρησης) δύναται να απευθύνεστε στοdla@hcg.gr, dla.paranomaerga@hcg.gr, dla.elegxoi@hcg.gr (2) ή μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, υπόψιν της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (1)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr στην ενότητα ΄΄Για τον Πολίτη΄΄.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (1) και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του, μέσω του παρόντος ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Φορέα.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι τo Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)δια της αρμόδιας Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (1)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Τηλέφωνο 213-1371142- 4209-4207-1217-4596(2), 1328,4651

e-mail: dla@hcg.gr, dla.paranomaerga@hcg.gr, dla.elegxoi@hcg.gr (3)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Υπεύθυνος Κέντρου Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

Τηλέφωνο 213-137 1116

e-mail: didep@hcg.gr

Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (1)του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΝΑΝΠ), όπως είναι οι Λιμενικές Αρχές για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) , όπως κάθε φορά ισχύει.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες α) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, επικίνδυνων επιβλαβών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων, τη φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, την αγκυροβολιά και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,

β) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δραστηριοποίηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, τη χορήγηση αδειών αστυνομικής φύσεως όπου απαιτείται, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, την τήρηση των βιβλίων εγγραφής μικρών σκαφών, καθώς και την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έργων και δραστηριοτήτων και η έκφραση γνώμης, όπου απαιτείται, για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των παραπάνω χώρων,

γ) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής και μικρά σκάφη, τις λουτρικές εγκαταστάσεις, τους ναυαγοσώστες, τις καταδύσεις αναψυχής, τους λουόμενους, τα σκάφη αναψυχής, τους ναυταθλητικούς αγώνες και τον τουρισμό στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

δ) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ., και ιδίως της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών, της διακίνησης επιβατών και οχημάτων, της φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων, των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, του ελέγχου των δραστηριοποιούμενων επαγγελματιών, της προστασίας του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έργων και δραστηριοτήτων, των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και μικρών σκαφών, των λουτρικών εγκαταστάσεων, των ναυαγοσωστών, των καταδύσεων αναψυχής, των λουομένων, των σκαφών αναψυχής, των ναυταθλητικών αγώνων, της τουριστικής νομοθεσίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

ε) Ο συντονισμός, παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την τροχαία κίνηση, τις αγορανομικές διατάξεις στα δημόσια κέντρα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το υπαίθριο εμπόριο, την οδική κυκλοφορία και διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

στ) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση μέτρων αστυνόμευσης και τάξης στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

ζ) Η μελέτη και ανάλυση πάσης φύσεως στοιχείων για θέματα μέτρων αστυνόμευσης και τάξης, καθώς και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων για την αξιοποίησή τους,

η) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών επιχειρήσεων που εκτελούνται στο χώρο δικαιοδοσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αφορούν σε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, η εισήγηση και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας τους, για την καλύτερη αστυνόμευση του χώρου ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

θ) Η υποβολή εισηγήσεων για την προμήθεια κατάλληλων επιχειρησιακών μέσων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών, προς εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την κατανομή των διατιθέμενων μέσων στις Λιμενικές Αρχές, για την εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

ι) Η συνεργασία με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, για την παροχή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης, καθώς και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο,

ια) Η εισήγηση για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων/Σχολείων αστυνομικής εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης των στελεχών Λ.Σ. επί θεμάτων αρμοδιότητας του Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

ιβ) Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η κατάρτιση σχετικών οδηγιών για αστυνομικές δράσεις σε θέματα γενικής αστυνόμευσης και τάξης, στους χώρους ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

ιγ) Ο έλεγχος της έκδοσης των προβλεπόμενων αποδείξεων, δελτίων και παραστατικών κατά την πώληση και την διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών,

ιδ) Η εισήγηση για την έκδοση νομοθετημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και ιδιαίτερα των Γενικών Κανονισμών Λιμένων,

ιε) Ο έλεγχος και η προώθηση για έγκριση των Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές,

ιστ) Η αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που διενεργούν τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, με σκοπό την κατάρτιση και προώθηση κανονιστικών πράξεων,

ιζ) Η μέριμνα για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιη) Η συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιθ) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή εκπροσώπων σε διεθνή όργανα και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Διοικητικής Αστυνόμευσης, β) Μέτρων Αστυνόμευσης και Τάξης και γ) Νομοθεσίας και Κανονισμών Λιμένων.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και γενικά κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να τύχουν επεξεργασίας: (5)

(α)Επωνυμία Νομικού Προσώπου Δημοσίου- Ιδιωτικού Δικαίου

(β) Όνομα και επώνυμο Φυσικού Προσώπου όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο,

(γ) Όνομα και επώνυμο πατρός,

(δ) Όνομα και επώνυμο μητρός,

(ε) Ημερομηνία γέννησης,

(στ) Φύλο,

(ζ) Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου/άδειας οδήγησης/βιβλιαρίου υγείας,

(η) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(θ) Αριθμός τηλεφώνου (σταθερό/κινητό),

(ι) Διεύθυνση Έδρας -Κατοικίας-Ταχυδρομικός κώδικας κατοικίας

(ια) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου),

ιβ) ΔΟΥ,

ιγ)Υπηκοότητα ,

ιδ)Τόπος γέννησης.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ,

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) .

Παρατίθενται κάτωθι οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (7) βάσει των οποίων η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (1) :

(α)Άρθρο 16 του ΠΔ 13/2018

(β) ν.4150/2013

(γ) Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει.

(δ) Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:(8)

Το υποκείμενο των δεδομένων ΝΑΙ

Άλλες πηγές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Πληροφοριακά συστήματα

Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./ Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (1), διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε άλλες δημόσιες αρχές που μπορούν να έχουν πρόσβαση βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων (ΣΕΠΕ- ΕΦΟΡΙΑ).

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς:

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνείς οργανισμούς

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων:

Το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών είναι το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (11)

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ,

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.(12)

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και

(στ) δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον

περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του ΓΚΠΔ.(12)

(ζ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ(το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση )

(η) δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατά το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ .

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Υποκείμενο των Δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης (1) Λιμενικής Αστυνομίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (13)

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αναθεώρηση

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ/ Λιμενικής Αστυνομίας (1)δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις έννομες υποχρεώσεις του.