Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Share:    

Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Λ.Σ. (ΛΑΠ/ΛΣ) συστάθηκε το 2005, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 128 του ν.3079/2002(Α΄311) «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος», με στόχο να συμβάλει στην οικονομική ελάφρυνση των στελεχών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και να απαλύνει την οικονομική τους δυσπραγία.

Η λειτουργία του Λογαριασμού, σήμερα, διέπεται από την αριθ. 1300.4β/38/04 (26 Β’/17.01.2005) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1314.16/02/2008 (ΦΕΚ Β΄ 660) και 1314.16/02/2010 (Β΄338) όμοιες.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΕΡΑΜΙΔΑ Σουμέλα

Γραμματέας Επιτροπής Λ.Α.Π/Λ.Σ.

Τηλ: 210-4525123

e-mail: lap@hcg.gr

Κατάθεση αίτησης μέσω ταχυδρομείου (με συστημένη αλληλογραφία):
Ακτή Βασιλειάδη / Πύλη Ε1-Ε2 (εντός Λιμένα Πειραιά) / 18510 / Πειραιάς

Κατάθεση αίτησης αυτοπροσώπως στη Γραμματέα (Με προκαθορισμένο ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας):
2ας Μεραρχίας 18 / 18535 / Πειραιάς
6ος όροφος