Παραδοσιακά Σκάφη

Share:    

Διαδικασία Χαρακτηρισμού Παραδοσιακού Σκάφους

Για τον χαρακτηρισμό Σκάφους ως Παραδοσιακό σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ. 4200/08/15 (ΦΕΚ 92 Β’) υποβάλλονται στην Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για τον χαρακτηρισμό πλοίου ως «Παραδοσιακό Κατηγορίας 1»

α) Αίτηση του πλοιοκτήτη

β) Φωτογραφίες όψεων του πλοίου και περιγραφή της κατασκευής του, σχέδια ή φωτογραφίες του συ­γκεκριμένου τύπου σκάφους και της ιστιοφορίας του –εφόσον φέρει-, όπως αυτά απαντώνται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και σχέδια γενικής δι­άταξης και κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους, υπογεγραμμένα, κατά τις κείμενες διατάξεις, από δι­πλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό ή εξουσιοδοτημένο Οργανισμό (νηογνώμονα).

γ) Ευκρινή αντίγραφα του πιστοποιητικού καταμέ­τρησης χωρητικότητας και του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου ή της άδειας εκτέλεσης πλόων αντίστοιχα.

Β. Για τον χαρακτηρισμό πλοίου ως «Παραδοσιακό Κατηγορίας 2»

α) Αίτηση του πλοιοκτήτη

β) Φωτογραφίες όψεων του πλοίου και περιγραφή της κατασκευής του, σχέδια ή φωτογραφίες του συ­γκεκριμένου τύπου σκάφους και της ιστιοφορίας του –εφόσον φέρει-, όπως αυτά απαντώνται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και σχέδια γενικής δι­άταξης και κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους, υπογεγραμμένα, κατά τις κείμενες διατάξεις, από δι­πλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό ή εξουσιοδοτημένο Οργανισμό (νηογνώμονα).

γ) Ευκρινή αντίγραφα του πιστοποιητικού καταμέ­τρησης χωρητικότητας και του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου ή της άδειας εκτέλεσης πλόων αντίστοιχα

δ) Αντίγραφο της απόφασης με την οποία αυτό χαρακτηρίζεται ως νεότερο κινητό μνημείο ή τεκμη­ριωμένη περιγραφή της παραδοσιακής μεθόδου ναυπή­γησης του σκάφους, υπογεγραμμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, από διπλωματούχο ή πτυχιούχο, ναυπηγό ή εξουσιοδοτημένο Οργανισμό (νηογνώμονα).

Πληροφορίες:

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ΤΚ 185 18

Τηλ. 213 137 1870-71

E-mail: synkat at hcg.gr