Νηολόγια

Νηολόγια
Share:    

Χορήγηση προσωρινών ναυτιλιακών εγγράφων

Χορήγηση πιστοποιητικών βαρών και κυριότητας

Χορήγηση εγγράφου εκτελωνισμού

Νηολόγηση-Μεταβίβαση κυριότητας σε υπηκόους κρατών μελών, ΕΕ ή ΕΟΧ

Νηολόγηση πλοίου υπό ναυπήγηση κατά τις πάγιες διατάξεις

Νηολόγηση πλοίων κοινών διατάξεων – Πλοιαρίων-Φορτηγίδων και Πλωτών Ναυπηγημάτων

Μεταβίβαση πλοίου κατά τις διατάξεις του Άρθ. 13 λόγω πώλησης

Μεταβίβαση κυριότητας Φορτηγίδων - Πλωτών Ναυπηγημάτων και Πλωτών Εξεδρών

Μεταβίβαση κυριότητας πλοίων κοινών διατάξεων και πλοιαρίων

Μεταβίβαση - αιτία θανάτου

Εγγραφή συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης

Εγγραφή προσωρινής διαταγής και άρση αυτής

Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης

Διαγραφή Πλωτών Ναυπηγημάτων και Φορτηγίδων λόγω πώλησης

Διαγραφή πλοίων κοινών διατάξεων και πλοιαρίων λόγω πώλησης

Διαγραφή πλοίων νηολογημένων με τις διατάξεις του Αρ. 13 Ν.Δ. 2687_53 λόγω πλειστηριασμού

Διαγραφή πλοίου νηολογημένου με τις διατάξεις του Αρ. 13 Ν.Δ. 2687_53 λόγω πώλησης

Διαγραφή πλοίου νηολογημένου με τις διατάξεις του Αρ. 13 Ν.Δ. 2687_53 λόγω αλλαγής σημαίας

Τροποποίηση - συμπλήρωση - ανάκληση εγκριτικής πράξης πλοίου Αρθ. 13 ΝΔ 2687_53

Έκδοση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου Άρθρου 13 ΝΔ 2687_53

Έγκριση ΠΝΕ-Ονομασίας-ΔΔΣ-Υποθήκευση Πλοίου

Έγκριση διαγραφής πλοίου λόγω πώλησης σε αλλοδαπούς

Ασφάλιση πλοίου υπό ξένη σημαία ελληνικών συμφερόντων στο ΝΑΤ