Κεντρικές Υπηρεσίες εκτός Κλάδων

Κεντρικές Υπηρεσίες εκτός Κλάδων

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ.13/2018(Α΄26), το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Κεντρική Υπηρεσία είναι το Αρχηγείο, το οποίο διαρθρώνεται σε Κλάδους, και σε αυτό υπάγονται οι παρακάτω Υπηρεσίες εκτός Κλάδων:

α) Η Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος,

β) Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης,

γ) Η Υπηρεσία Υγειονομικού,

δ) Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων,

ε) Η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών,

στ) Η Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών,

ζ) Οι Επισκευαστικές Βάσεις,

η) Οι Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

θ) Η Υπηρεσία Μουσικής.